Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid. Alle overeenkomsten strekkende tot verkoop van product en of diensten die door de onderneming (d.i. ACE LIGHTING, KBO 0501273630) worden afgesloten, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Prijs. De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend. De prijzen zoals deze vermeld staan op de website zijn steeds inclusief BTW.

Bestellingen. Offertes blijven geldig gedurende dertig dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Offertes zijn steeds vrijblijvend en brengen enkel rechten en verplichtingen in hoofde van partijen tot stand na de aanvaarding ervan door beide partijen. Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd.

Levering. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Zij zijn derhalve niet bindend in hoofde van ACE LIGHTING tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Indien er één maand na de door ACE LIGHTING vooropgestelde leveringstermijn is verstreken en het bestelde product nog niet is geleverd, beschikt de klant over het recht om de overeenkomst te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, en heeft de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Bestellingen ter waarde van ten minste 100 euro genieten van gratis levering in België en Nederland. Indien de consument zich na ontvangst van het bestelde op zijn herroepingsrecht beroept, worden de kosten van levering op de consument verhaald.

Facturen. Behoudens anders luidende overeenkomst of vermelding op de factuur, zijn alle facturen van de onderneming te betalen op de vervaldatum als vermeld op factuur.

Bij niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de klant genoot en is de volledige prijs verschuldigd. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur is er vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Herroepingsrecht. In overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving inzake bescherming van consumenten beschikt de consument (in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen) over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten.

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient dit te melden via het mailadres info@acelight.be binnen de wettelijke termijn en het via de website ter beschikking gestelde formulier ingevuld terug te bezorgen, samen met de geretourneerde goederen.

Eigendomsvoorbehoud. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na ontvangst van volledige betaling door de klant van zowel de hoofdsom, intresten, kosten en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze producten werden gewijzigd of geïncorporeerd.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s van het verlies of de vernietiging en dergelijke meer van het verkochte goed, integraal overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering.

Overmacht. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarbij een contractspartij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als het gevolg van een vreemde oorzaak die niet aan die contractspartij kan worden toegerekend. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van productenten gevolge van ongevallen, staking, brand, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim en dergelijke meer. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de ander partij kan worden gehouden.

Garantie. Consumenten hebben recht op een wettelijke garantieperiode van twee jaar te rekenen vanaf de levering van producten. Garantie kan slechts worden verleend voor zover de producten in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in originele verpakking worden terugbezorgd.

Alle producten dienen geplaatst te worden conform de meegeleverde of gepubliceerde instructies. Voor zover vereist dient beroep te worden gedaan op een professioneel installateur. Producten welke niet conform deze instructies worden gemonteerd of geplaatst zijn derhalve niet onderhevig aan garantie.

De wettelijke garantietermijn als voorzien ten voordele van consumenten is niet van toepassing indien de klant een rechtspersoon is die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. In voorkomend geval is de wettelijke regeling verborgen gebreken (art. 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing.

Klachtenbehandeling. Iedere klacht dient op straffe van verval schriftelijk en uiterlijk 10 werkdagen na levering geformuleerd te worden en dient gestaafd te worden met gedateerde foto’s waaruit gebreken blijken.

Iedere klacht dewelke voortvloeit uit foutieve installatie van de producten, hetzij een gevolg is van plaatsing die niet conform is aan de meegeleverde of gepubliceerde instructies (al dan niet met behulp van een professioneel installateur), is niet ontvankelijk.

Iedere klacht met betrekking tot verpakkingsschade veroorzaakt door transport dewelke wordt vastgesteld bij de in ontvangstneming van de producten, dient binnen een termijn van 24 uur te worden gemeld en gestaafd met foto’s, op straffe van niet ontvankelijkheid.

Elke klacht dient op straffe van niet ontvankelijkheid te worden ingediend per e-mail gericht aan info@acelight.be.

Nietigheid. De nietigheid van een of meerdere clausules van huidige algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van alle andere clausules van huidige algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomsten tussen partijen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Contacteer ons