ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten strekkende tot verkoop van producten of diensten die door de onderneming (d.i. ACE LIVING BV, KBO 0768606521) worden afgesloten, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Producten

ACE LIGHTING biedt producten aan binnen het gamma van verlichting, design meubels en accessoires. Van elk product zijn slechts een beperkt aantal stuks beschikbaar, derhalve worden orders onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd. Toonzaalmodellen kunnen sporen van gebruik vertonen, waarvoor geen enkel verhaal opzichtens ACE LIGHTING kan worden gesteld.

Productinformatie

De producten worden online zo getrouw mogelijk voorgesteld en weergegeven met standaardproductafbeeldingen. ACE LIGHTING is niet aansprakelijk voor eventuele (minieme) afwijkingen in o.a. kleur, afmeting, verhouding, gewicht.

Prijs

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend. De prijzen zoals deze vermeld staan op de website zijn steeds inclusief BTW. Klanten met een geldig BTW-nummer buiten België zijn geen BTW verschuldigd.

Promoties en kortingscodes worden steeds op tijdelijke basis verleend en nemen einde op datum zoals vermeld. Promoties en kortingscodes zijn in geen geval cumuleerbaar.

Bestellingen

Offertes blijven geldig gedurende dertig dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Offertes zijn steeds vrijblijvend en brengen enkel rechten en verplichtingen in hoofde van partijen tot stand na de aanvaarding ervan door beide partijen. Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd.

Levering

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Zij zijn derhalve niet bindend in hoofde van ACE LIGHTING tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Bestellingen ter waarde van ten minste 100,00 euro genieten van gratis levering binnen België.  Indien de consument zich na ontvangst van het bestelde op zijn herroepingsrecht beroept, worden de kosten van levering op de consument verhaald.

De klant die beroep doet op onze grensoverschrijdende leveringsservice draagt de invoerrechten en belastingen die gewoonlijk worden aangerekend.

Leveringsopties:

  • Bestelling ophalen ter plaatse in de winkel, tot twee weken na berichtgeving;
  • Levering aan huis zowel binnen België als binnen Europa;

Indien u niet thuis bent op het moment van levering ontvangt u een ontvangstbevestiging in uw brievenbus en kan u uw bestelling daags nadien gaan ophalen bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

Annulatie

Ondanks de leveringstermijnen louter indicatief zijn, beschikt de klant over de mogelijkheid om de bestelling schriftelijk te annuleren indien er reeds meer dan één maand is verstreken sinds de door ACE LIGHTING vooropgestelde leveringstermijn. Bij dergelijke ontbinding van de overeenkomst heeft de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro.

Facturen

Behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, zijn alle facturen van de onderneming te betalen op de vervaldatum als vermeld op factuur.

Bij niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de klant genoot en is de volledige prijs verschuldigd. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur is er vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving inzake bescherming van consumenten beschikt de consument (in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen) over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat gemaakt zijn voor de consument, of dermate voor een specifieke persoon bestemd zijn, dat zij als gevolg van de herroeping door deze specifieke persoon, niet langer verkoopbaar zijn voor ACE LIGHTING.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Producten en verpakking worden als nieuw beschouwd wanneer zij door de consument louter in ontvangst zijn genomen en geopend. Als nieuw worden niet beschouwd producten dewelke in gebruik zijn genomen en/of zijn geïnstalleerd en verpakking dewelke zichtbare schade vertoont.

Producten die bij aankomst beschadigd blijken te zijn, ook al is het transport de oorzaak van deze beschadiging, worden niet aanvaard.

Alleen artikelen die via de webshop (op afstand) zijn aangekocht kunnen worden geretourneerd.

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient dit te melden via het mailadres info@acelight.be binnen de wettelijke termijn.

Van zodra de consument de onderneming in kennis heeft gesteld – binnen de wettelijke en contractuele termijn van 14 dagen - dat hij zich wenst te beroepen op zijn herroepingsrecht, beschikt hij over 5 kalenderdagen om de bestelling te verzenden naar hierboven vermeld adres. De consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht neemt de verzendingskosten en het risico voor het terugsturen voor zijn rekening. De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient het via de website ter beschikking gestelde formulier ingevuld terug te bezorgen (dwz. fysiek bijgevoegd bij het terugbezorgde product).

Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het uw eigendom en dient u het product binnen twee weken na kennisgeving van weigering terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij het product op uw kosten terugsturen.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na ontvangst van volledige betaling door de klant van zowel de hoofdsom, intresten, kosten en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze producten werden gewijzigd of geïncorporeerd.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s van het verlies of de vernietiging en dergelijke meer van het verkochte goed, integraal overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering.

Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarbij een contractspartij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als het gevolg van een vreemde oorzaak die niet aan die contractspartij kan worden toegerekend. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim en dergelijke meer. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de ander partij kan worden gehouden.

Garantie

Consumenten hebben recht op een wettelijke garantieperiode van twee jaar te rekenen vanaf de levering van producten. Bij sommige producten beschikt de klant over de mogelijkheid om de periode van garantie te verlengen, doch slechts enkel mits schriftelijk akkoord van ACE Lighting.

Alle producten dienen geplaatst te worden conform de meegeleverde of gepubliceerde instructies. Voor zover vereist dient beroep te worden gedaan op een professioneel installateur. Producten welke niet conform deze instructies worden gemonteerd of geplaatst zijn derhalve niet onderhevig aan garantie.

De wettelijke garantietermijn als voorzien ten voordele van consumenten is niet van toepassing indien de klant een rechtspersoon is die handelt binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. In voorkomend geval is de wettelijke regeling verborgen gebreken (art. 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing.

Klachtenbehandeling

Iedere klacht dient op straffe van verval schriftelijk en uiterlijk 10 werkdagen na levering geformuleerd te worden en dient gestaafd te worden met gedateerde foto’s waaruit gebreken blijken.

Iedere klacht dewelke voortvloeit uit foutieve installatie van de producten, hetzij een gevolg is van plaatsing die niet conform is aan de meegeleverde of gepubliceerde instructies (al dan niet met behulp van een professioneel installateur), is niet ontvankelijk.

Iedere klacht met betrekking tot verpakkingsschade veroorzaakt door transport dewelke wordt vastgesteld bij de in ontvangstneming van de producten, dient binnen een termijn van 24 uur te worden gemeld en gestaafd met foto’s, op straffe van niet ontvankelijkheid.

Elke klacht dient op straffe van niet ontvankelijkheid te worden ingediend per e-mail gericht aan info@acelight.be.

Nietigheid

De nietigheid van een of meerdere clausules van huidige algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van alle andere clausules van huidige algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomsten tussen partijen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.